Byggledning-Tjörnarp

Tjörnarps station

 

Byggledning av utförandeentreprenad vid nybyggnad av Tjörnarps Station. Entreprenaden innehöll mark- och VA-arbeten samt belysning och utrustning.

Markarbetena bestod av anläggande av torgyta med anslutande gång- och cykelvägar, cykelparkeringar, sittplatser, planteringar, tegelmurar samt en ellipsformad spaljekonstruktion för inramning av teknikhus. Utöver torget anlades även en pendlarparkering.

 

VA-arbetena bestod av hantering av dagvatten samt en större oljeavskiljare.

 

Uppdraget genomfördes i tätt samarbete med kommunens representanter och upphandlad generalentreprenör. I uppdraget ingick även viss projektering och projekteringsledning.

 

Den 14 december 2014 öppnade Tjörnarps station för persontrafik.

 

Största utmaningen var den pressade tidplanen då projektet skulle vara färdigställt när stationen öppnade. Det rådde även osäkerhet gällande de geotekniska förutsättningarna med berg och förorenade massor.