Konst-Utblick & Insikt

Vid uppgången från Citytunneln vid Malmö Centralstation uppförs konstverket Utblick & Insikt av konstnären Pål Svensson. Konstverket består av två delar. Utblick, en 4,5 m hög diabasskulptur med ett ellipsformat hål riktad mot havet. Konstverket består av fyra diabasblock som sammanfogas och placeras på ett dolt betongfundament. Insikt, en cirkulär fontänskulptur där vatten leds upp via centrum på en konkav yta och faller över kanten ner mot en uppsamlingsränna. Konstverket består av beklädnadsten av polerad diabas som monteras på en stomme/kropp av betong och cellplast. Teknikbrunn och vattenmagasin för fontänen placeras upptill konstverket.

Posthusplatsens förplats tillhör Malmös mest komplexa områden avseende befintliga ledningar och tunnel- och kajkonstruktioner. Malmös viktigaste och känsligaste ledningar utifrån ett samhällsperspektiv korsar området, fjärrvärmeledningar (Ormen långe, två st 900 mm ledningar), spillvattenledning (tryckledning 1200 mm) och vattenledning (630 mm).


Kraven på färdigt konstverk avseende detaljeringsgrad och slutfinish är högsta tänkbara och konstverken är väldigt känsliga för sättningar och skador.

Beställare: Malmö Stad

Konsult: Tyréns och Sigma Civil AB

Roll: Upphandlingsskede - Fredrik Dahlberg, uppdragsansvarig och projektör (Tyréns)

Roll: Byggskede – Fredrik Dahlberg, projekteringsledare åt Malmö Stad (Sigma Civil AB)