Projekt-Öja

Öja Industri, Ystad


I takt med en ökande efterfrågan på mark för verksamheter i Ystad planerar kommunen utbyggnad av industriområdet nordost om staden. Exploateringsområdet omfattar över 50 hektar industrimark med inslag av handel och service. Upplevelsen av området ska göras mer tilltalande med grönområden som fungerar som skyddszon mot omgivningen och ger plats för växt- och djurliv samt dagvattenhantering.


Utbyggnaden omfattar gator, gång- och cykelbanor, dagvattendammar, VA-system, planteringar och samordning av ledningsutbyggnad (fjärrvärme, el, belysning, fiber) inom området.


I uppdraget ingår projektering avseende gata, mark, VA, geoteknik och landskap samt en utmanande och omfattande terrassering av området.Beställare: Ystad kommun


Konsult: Sigma Civil AB (Berg & Dahl underkonsult under byggskedet)


Roll: Fredrik Dahlberg, projektansvarig (Sigma Civil AB)