Projekt-Bangårdsområdet

Uppdraget har genomförts i tätt samarbete med både beställarorganisation och entreprenör.


Beställare: Höörs kommun


Konsult: Tyréns


Roll: Fredrik Dahlberg, uppdragsansvarig och projektör (Tyréns)

Bangårdsområdet, Höör

Tåg- och busspendlandet ökar ständigt i Höör vilket ställer nya och högre krav på stations-området. Bangårdsområdet har därför rustats upp avseende mötesplatser, bil- och cyke-parkeringar, gång- och cykelbanor, buss-hållplatser, på- och avstigningsytor, taxizon, hissar, pendlarservice etc. Målet var att skapa ett väl fungerande och ändamålsenligt stationsområde med fokus på tillgänglighet, trafiksäkerhet och utformning.


Uppdraget inleddes med övergripande skisser avseende rörelsemönster, disponering av området och utformning och övergick i framtagande av gestaltnings-program, kostnadskalkyler och förprojekt-ering. Därefter påbörjades etappindelad detaljprojektering av området avseende gata, mark, VA, landskap, belysning och konstruktion (stödmurar och hissar).